ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສູບຢາຄຸກຄາມເຖິງຄວາມສົມບູນຊ່ອງປາກ

ຕາມການແນະນຳຈາກນັກຊ່ຽວຊານແພດສາດຊ່ອງປາກວ່າ ການຄົ້ນຄວ້າແພດສາດຊ່ອງປາກສະໄໝປະຈຸບັນ ໄດ້ພິສູດ ການສູບຢາສາມາດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຊ່ອງປາກຫລາຍຊະນິດ ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນຈະເຖິງຂັ້ນເປັນມະເຮັງ ຊ່ອງປາກອີກດ້ວຍ.

1.ພະຍາດມະເຮັງຊ່ອງປາກ: ເປັນພະຍາດກ້ອນເບົ້າປະເພດຮ້າຍແຮງຊ່ອງປາກທີ່ມັກພົບເລື້ອຍໆ ກິນ 2%-4% ຂອງມະເຮັງທັງໝົດ. ການສູບຢາເປັນປັດໄຈອັນຕະລາຍສຳຄັນໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດມະເຮັງຊ່ອງປາກ 75% ຂອງ ມະເຮັງຊ່ອງປາກໄດ້ມີການກ່ຽວພັນກັບສູບຢາ ອັດຕາການເປັນພະຍາດຂອງຜູ້ສູບຢາຈະສູງກວ່າຜູ້ບໍ່ສູບຢາ 2-4 ເທື່ອ ຖ້າທັງສູບຢາທັງດື່ມເຫລົ້າອີກກໍ່ຈະເປັນ 6-15 ເທື່ອ. ຫາກເລີກສູບຢາ ພາຍໃນ 5-10 ປີຈະເກືອບບໍ່ມີໂອກາດຈະເປັນ ພະຍາດມະເຮັງຊ່ອງປາກໄດ້.

2.ດ່າງຂາວຊ່ອງປາກ: ເປັນການປ່ຽນແປງດ້ວຍພະຍາດທີ່ກ່ອນຈະເປັນພະຍາດມະເຮັງຊ່ອງປາກ ອັດຕາຈະ ກາຍເປັນພະຍາດມະເຮັງຊ່ອງປາກແມ່ນ 3%-6% ການປະກົດໃນການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວຄື ມີພາກສ່ວນດ່າງສີຂາວ ທີ່ເຊັດອອກບໍ່ໄດ້ບົນເຍືອເມືອກຊ່ອງປາກ. ການສູບຢາເປັນສາຍເຫດສຳຄັນທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດນີ້ ອັດຕາການເປັນ ດ່າງຂາວຂອງຜູ້ສູບຢາຈະສູງກວ່າຜູ້ບໍສູບຢາ 6 ເທື່ອ ແລະ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບປະລິມານ ແລະ ເວລາດົນ ນານຂອງການສູບຢາ ແລະ ກໍ່ພົວພັນກັບຮູບການໃນການສູບຢາອີກ.

3.ພະຍາດເຫືອກ: ສູບຢາຈະພາໃຫ້ປາກເໝັນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈອັດຕະລາຍທີ່ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດເຫືອກ ສູບຢາ ເປັນເວລາດົນນານຈະສາມາດຊຸກຍູ້ການເປັນພະຍາດເຫືອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນໜັກຂຶ້ນ ກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງ ຜົນການປິ່ນປົວພະຍາດເຫືອກອີກ. ການຄົ້ນຄວ້າໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະກົດວ່າ ຫລັງຈາກເລີກສູບຢາແລ້ວພະຍາດ ເຫືອກກໍ່ລົດຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວລົບ ການທຳລາຍຕໍ່ກະດູກຄາງກໍ່ເບົາລົງ ຜົນການປິ່ນປົວໄດ້ຍົກສູງຂຶ້ນ.

4.ພະຍາດອື່ນໆ: ສູບຢາເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍຢ່າງເປັນເວລາຍາວນານສາມາດພາໃຫ້ເປັນພະຍາດອັກເສບ ປາກດ້ວຍນີໂກຕີນຢູ້ທີ່ເຍືອເມືອກເພດານປາກ. ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ເປັນພະຍາກແຂ້ວແມງ ຫລາຍຂຶ້ນ. ການສູບຢາຍັງຈະພາໃຫ້ແຂ້ວ(ລວມມີແຂ້ວປອມ) ແລະ ເຫືອກຕິດສີ ຫລື ເມັດສີຊຶມອອກ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະ ທົບເຖິງຄວາມງົດງາມ. ການສູບຢາກໍ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການຫຸ້ມດີຫລັງຖອນແຂ້ວ ແລະ ອັດຕາສຳເລັດຂອງການ ປູກແຂ້ວ.

Back