ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ສູບຢາຈະພາໃຫ້ເກີດ 9 ພະຍາດໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງ

ຕາມສະຖິຕິຫລ້າສຸດໄດ້ສະແດງວ່າ ໃນຊາວສູບຢາຈຳນວນ 3.5 ຮ້ອຍລ້ານຂອງປະເທດເຮົາ ມີຊາວສູບຢາເພດ ຍິງທີ່ຕິດຢາເຖິງ 30 ລ້ານ ແລະ ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຈັງວະຄວາມໄວເຖິງ 10% ຕໍ່ປີ. ດ້ວຍລັກສະນະພິເສດຮ່າງກາຍ ແລະ ຈຸດພິເສດຫລັງຈາກຖືພາເກີດລູກຂອງແມ່ຍິງ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບໄພອັນຕະລາຍຈາກການສູບຢາໜັກກວ່າເພດຊາຍ ແລະ ຍັງໄດ້ນຳເອົາການທຳລາຍບໍ່ຈຳເປັນຫລາຍປະການອີກດ້ວຍ.

ສູບຢາກັບກິນຢາຄຸມກຳເນີດ

ຊາວສູບຢາເພດຍິງທີ່ກິນຢາຄຸມກຳເນີດມີຄວາມສ່ຽງສູງສົມຄວນທີ່ຈະເປັນພະຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈ ແລະ ຈະ ສູງຂຶ້ນໄປພ້ອມກັບອາຍຸ. ຊາວສູບຢາເພດຍິງຄວນຢຸດກິນຢາຄຸມກຳເນີດ.

ສູບຢາກັບຖືພາ

ສ່ວນປະກອບເຄມີທີ່ຢູ່ໃນຢາສູບຈະສົ່ງຮອດລູກອ່ອນໃນຄັນ. ທາດເຄມີທີ່ມີພິດຈຳນວນນີ້ຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍ ໃຫຍ່ຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ມານ ແລະ ລູກອ່ອນໃນຄັນ. ອີງຕາການສຳຫລວດຈາກອົງການສຸຂະພາບເພດຍິງທີ່ນະຄອນ ໂບສ໌ໂຕນໄດ້ຮູ້ວ່າ: ການສືບຕໍ່ສູບຢາໃນໄລຍະຖືພາ ອາດຈະພາໃຫ້ຄອດກ່ອນກຳນົດ ນ້ຳໜັກຂອງເດັກທາລົກເບົາເກີນ ໄປ ນ້ຳຄາວປາແຕກໄວເກີນໄປ ຫລຸລູກ ແຫລູກຍ້າຍບ່ອນ ເດັກທາລົກຕາຍ ແລະ ອື່ນໆ. ແມ່ມານທີ່ສູບຢານັ້ນ ລູກອ່ອນ ໃນຄັນຈະມີຄວາມເຂັ້ນຂຸ້ນນີໂກຕີນເໝືອນກັບຂອງເຂົາ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຫລາຍວັນທີ່ພວກເດັກທາລົກໄດ້ເກີດອອກ ມາ ກໍ່ຕ້ອງຜ່ານໄລຍະ”ເລີກສູບຢາ”.

ສູບຢາກັບເປັນໝັນ

ເວົ້າສຳລັບຊາວສູບຢາເພດຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຢາກເລື່ອນອາຍຸຖືພານັ້ນ ພວກລາວອາດຈະເປັນໝັນ ຍ້ອນຢາ ແລະ ມີລູກຊ້າ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ສູບຢາແລ້ວ ບັນຫາການໃຫ້ກຳເນີດຂອງຊາວສູບຢາເພດຍິງຈະສູງຂຶ້ນ 72%. ມີການທົດລອງນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ພິສູດວ່າ ການສູບຢາຈະພາໃຫ້ການຂັບຖ່າຍໄຂ່ລົດໜ້ອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກຈຸລັງໄຂ່ປະສົມກັບອະສຸຈິສູງຂຶ້ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິສົນສູງຂຶ້ນ. ແລະ ທາດເຄມີໃນຢາສູບຈະປ່ຽນ ສ່ວນປະກອບຂອງສີ່ງຂັບຖ່າຍທີ່ປາກມົດລູກ ເຮັດໃຫ້ອະສຸຈິເປັນພິດ ອັນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສຳເລັດການ ປະຕິສົນ.

ການສູບຢາກັບອັກເສບໂຜ້ງຊາມ

ອັດຕາການເປັນພະຍາດອັກເສບໂຜ້ງຊາມຂອງຊາວສູບຢາເພດຍິງສູງກວ່າຜູ້ບໍ່ສູບຢາ 33%. ພະຍາດອັກເສບ ໂຜ້ງຊາມເປັນພະຍາດແມ່ຍິງຊະນິດໜຶ່ງທີ່ພໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຕ້ອງໄປປິ່ນປົວ ມັນເປັນສາຍເຫດທີ່ມັກພົກເລື້ອຍໆທີ່ພາ ໃຫ້ເກີດການຖືພານອກມົດລູກ. ນອກຈາກນີ້ ອັກເສບໂຜ້ງຊາມກໍ່ຈະພາໃຫ້ເປັນໝັນ.

ການສູບຢາກັບການປ່ຽນເຖົ້າກ່ອນເວລາ

ຫາກແມ່ສູບຢາຕັ້ງແຕ່ອາຍຸສິບກວ່າປີ ຄວາມອາດສາມາດທີ່ການປ່ຽນເຖົ້າກ່ອນເວລາຈະສູງກວ່າຄົນທຳມະດາ 3 ເທື່ອ. ຊາວສູບຢາເພດຍິງອາດຈະປະກົດອາການປ່ຽນເຖົ້າໄວກວ່າຜູ້ອື່ນ 2-3 ປີ.

ສູບຢາກັບໂຮກມອນ

ວິທີການປິ່ນປົວແບບທົດແທນດ້ວຍຢາຮອກໂມນໃນໄລຍະໝົດປະຈຳເດືອນສາມາດປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດ ກະດູກຜ່ອຍຂອງແມ່ຍິງທີປ່ຽນເຖົ້າໄວກວ່າເວລາ. ແຕ່ຫາກຊາວສູບຢານຳໃຊ້ວິທີນີ້ປິ່ນປົວ ມັນຈະພາໃຫ້ອັດຕາເປັນພະ ຍາດເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈສູງຂຶ້ນ. ຊາວສູບຢາເພດຍິງຫາກໃຊ້ເອສໂຕເຈນ ຄວາມອາດສາມາດເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ລົມອຳມະພາດຈະສູງຂຶ້ນ.

ສູບຢາກັບກະດູກຜ່ອຍ

ໄປພ້ອມກັບອາຍຸໄດ້ສູງຂຶ້ນ ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍ່ຈະພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ. ແຕ່ການສູບຢາຈະພາໃຫ້ທາດກະດູກເປັນ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍຫາຍໄປ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍ. ເພດຍິງທີ່ສູບຢາຊອງໜຶ່ງຕໍ່ວັນ ການຫາຍໄປຂອງທາດກະ ດູກໃນໄລຍະປ່ຽນເຖົ້າຈະຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ 5%-10%.

ເພດຍິງທີ່ອາຍຸເກີນ 40 ປີທຸກຄົນກໍ່ຄວນໄປກວດຄວາມຖີ່ເນື້ອກະດູກໃນທຸກປີ. ສຳລັບຊາວສູບຢາເພດຍິງແລ້ວ ການກວດອັນນີ້ມັນແຮ່ງສຳຄັນ ມັນສາມາດຮັບປະກັນສະໜອງການປິ່ນປົວໃຫ້ຊາວສູບຢາທີ່ເປັນພະຍາດກະດູກຜ່ອຍ ທັນກັບເວລາ.

ສູບຢາກັບພະຍາດຫົວໃຈ

ທຸກປີມີປະມານເພດຍິງ 34000 ຄົນຕາຍໄປຍ້ອນພະຍາດຫົວໃຈຍ້ອນຄວາມພິດທີ່ພົວພັນກັບການສູບຢາ. ເຖິງວ່າຄົນຕາຍເຫລົ່ານີ້ສ່ວນຫລາຍເປັນແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ຫລັງໄລຍະປ່ຽນເຖົ້າແຕ່ຊາວສູບຢາເພດຍິງໜຸ່ມແໜ້ນເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ປະເພດນີ້ກໍ່ອາດສູງກວ່າຄົນທຳມະດາຫລາຍ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງປະເທດແດນມາກໄດ້ປະກົດວ່າ ເມື່ອປຽບກັບຊາວສູບຢາເພດຊາຍ ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ຂອງຊາວສູບຢາເພດຍິງອາດຈະສູງກວ່າ 50%. ສາຍເຫດທີ່ເກີດປະກົດການຢ່າງນີ້ອາດຈະຍ້ອນທາດເຄມີໃນຢາສູບພາ ໃຫ້ເອສໂຕເຈນເກີດການປ່ຽນແປງ.

ການສູບຢາກັບກ້ອນເບົ້າສະເພາະເພດຍິງ

ຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງມົດລູກທີ່ໄດ້ເລີກຢາສູບ ຫລື ສູບຢາໜ້ອຍ ມີ 75% ຈະແຂງແຮງເປັນປົກກະຕິ ຫລື ຢູ່ລອດໄດ້. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະກົດວ່າ ອັດຕາສ່ວນຕາຍຂອງຊາວສູບຢາທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມນັ້ນສູງກວ່າຜູ້ບໍ່ ສູບຢາເຖິງ 25% ແລະ ອັດຕາສ່ວນນີ້ເຖິງປະຈຸບັນຍັງໄດ້ສູງກວ່ານີ້ອີກ. ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເປັນພະຍາດມະເຮັງ ເຕົ້ານົມຂອງເພດຍິງທີ່ສູບຢາສອງຊອງຕໍ່ມື້ຈະສູງກວ່າຄົນທຳມະດາ 75%. ຫາກທ່ານເລີກສູບຢາໂລດ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ເປັນພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມກໍ່ຈະລົດລົງເຖິງລະດັບຂອງຄົນທຳມະດາ.

ຍັງມີພະຍາດມະເຮັງອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມັກປະກົດຂຶ້ນໃນໝູ່ຊາວສູບຢາເພດຍິງນັ້ນຄືມະເຮັງອະໄວຍະວະສືບພັນ ພາຍນອກ. ອັດຕາການເປັນພະຍາດມະເຮັງຊະນິດນີ້ຂອງຊາວສູບຢາສູງກວ່າຄົນອື່ນ 40%.

Back