ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ຫົວຂໍ້ເລື່ອງທັງສອງQCການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ຮັບລາງວັນ

ໃນວັນມໍ່ໆມານີ້,“ການຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດການປະກອບເປີດຜ້າພວງລົດຂົນສົ່ງດ້ວຍອັດຕະໂນມັດ”ທິມງານນຳໜ້າQCແລະ“ເວທີຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນໂຄງການສ້ອມແປງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສ່ວນຍ່ອຍ”ຂອງທິມງານQCໂມ້ກົງສູນການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖານັ້ນທັງສອງຫົວຂໍ້ທີ່ມີລັກສະນະປະດິດສ້າງໃໝ່,ລວມຮັບລາງວັນອັນດັບ1ໃນການປະກາດຜົນທິມງານQCດີເດັ່ນຂະແໜງການຈໍລະຈອນແລະຂົນສົ່ງແຂວງຢຸນນານສົກປີ2019;ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,ທິມງານນຳໜ້າQCຍັງໄດ້ຮັບນາມະຍົດ“ທິມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດີເດັ່ນສົກປີ2019”ຂະແໜງການຈໍລະຈອນແລະຂົນສົ່ງແຂວງຢຸນນານເລີຍ.

      ທິມງານນຳໜ້າQCສູນການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າດຳເນີນຄົ້ນຄ້ວາແລະທົດລອງເປັນຊ້ຳເວລາສອງປີ,ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດໃນການເປີດພວງລົດດ້ວຍມືຢ່າງເປັນເລື່ອຍໆໄລຍະຍົກຖ່າຍສິນຄ້າລົດຂົນສົ່ງນັ້ນເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງໄພສູງ,ຄວາມດັນແຮງງານໜັກ,ສະມັດຕະພາບການເຮັດວຽກຕ່ຳເປັນ

ຕົ້ນ,ໄດ້ຜະລິດແລະນຳໃຊ້ການປະກອບເປີດພວງລົດດ້ວຍອັດຕະໂນມັດຊຸດໜຶ່ງ.

     ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດໄດ້ຮັບສຳເລັດ,ທາງດ້ານແມ່ນຈະສາມາດບັນລຸພາລະບົດບາດເປີດພວງລົດຂົນສົ່ງດ້ວຍອັດຕະໂນມັດ,ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງໄພດ້ານຄວາມປອດໄພສິນຄ້າຕົກລົງຈາກບ່ອນສູງໃນການຍົກຖ່າຍສິນຄ້າ,ເຮັດໃຫ້ເວລາສະເລ່ຍຍົກຖ່າຍສິນຄ້າຫຼຸດຈາກ30ນາທີລົງມາເປັນ10ນາທີ,ສຳລັບເວ

ລາສະເລ່ຍເປີດພວງຈາກ40ນາທີ່ຫຼຸດລົງເຖິງ12ນາທີ,ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ,ຈະສາມາດເພີ່ມທະວີສະຕິເຂດຫ້າມປອດໄພການຜະລິດ,ແລະສ້າງບັນຍາກາດທີ່ດີທີ່ປັບປຸງທົ່ວພະນັກງານ.

      ທິມງານQCໂມ້ກົງສູນຈໍລາຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2016,ໂດນຜ່ານພະຍາຍາມເວລາ3ປິ,ໄດ້ຮັບນາມະຍົດ“ທິມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດີເດັ່ນ”ຂອງສະມາຄົມຂະແໜງການຈໍລະຈອນແລະຂົນ

ສົ່ງຈີນ,“ທິມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບດີເດັ່ນ”ຂອງສະມາຄົມຄຸນນະພາບແຂວງຢຸນນານ,ໄດ້ລາງວັນອັນດັບ2ໃນການປະກາດຜົນທິມງານQCດີເດັ່ນຂອງບໍລິສັດຢາສູບຈີນຢຸນນານແລະລາງວັນອັນດັບ1ໃນການປະກາດຜົນທິມງານQCດີເດັ່ນຂອງສະມາຄົມຂະແໜງການຈໍລະຈອນລະຂົນສົ່ງແຂວງຢຸນນານເປັນຕົ້ນ.

     ທິມງານQCໂມ້ກົງແນໃສ່ຈິດສຳນຶກ“ສາຍອິນເຕີເນັດ+”ຄັ້ງນີ້,ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການສ້ອມແປງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ດ້ວຍEXCEL,ແຈ້ງບອກໂທລະສັບເຊິ່ງເປັນວິທີມູນເຊື້ອນັ້ນ.ສຳລັບບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດນັ້ນຄື:ເສຍເວລາຍາວນານ,ສະມັດຕະພາບຕ່ຳ,ຄຸ້ມຄອງຫຍຸ້ຍາກແລະຂາດການຕິດ

ຕາມກວດກາຂັ້ນຕອນເປັນຕົ້ນ.ໄດ້ດຳເນີນຄົ້ນຄ້ວາການຜະລິດ“ເວທີຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນໂຄງການສ້ອມ

ແປງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສ່ວນຍ່ອຍ”,ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸການປ່ຽນວິທີຄຸ້ມຄອງຈາກໃຕ້ສາຍອິນເຕີເນັດຫາຄຸ້ມຄອງຫັນເປັນຂໍ້ມູນ,ເຮັດໃຫ້ວຽກສ້ອມແປງເຄື່ອງອາໄຫຼ່າສ່ວນຍ່ອຍມີແຜນການ,ການກໍ່ສ້າງມີສະມັດຕະພາບດີ,ຂັ້ນຕອນມີການຕິດຕາມກວດກາ,ຜົນມີບົດບັນທຶກ,ແລະສຳເລັດໂຄງການຫຼຸດເວລາຈາກ14.3ມື້/ລາຍການ/ຫາ4.23ມື້/ລາຍການ.ສຳລັຫົວຂໍ້ເລື່ອງໂດຍຜ່ານວິທີການຫັນເປັນຂໍ້ມູນໄດ້ຍົກຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການສ້ອມແປງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສ່ວນຍ່ອຍ,ຊຸກຍູ້ການປະສົມ “ສາຍອິນເຕີເນັດ+”ກັບວຽກກິດ

ຈະການເຂົ້າສູ່ລວງເລີກ.

     ການປະກາດຜົນທັງສອງQCຄັ້ງນີ້ລວມໄດ້ລາງວັນ,ແມ່ນເວທີສະແດງທັກສະຂອງພະນັກງານທີ່ສູນການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາສ້າງຕັ້ງໃຫ້,ແລະເປັນສຳຜັດການທົດລອງການກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມຫາວຫານປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງບັນດາພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.ການນຳໃຊ້ແລະເຜີຍ

ແຜ່ຜົນງານຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄ້າແບບປັນຍາ,ການຍົກລະດັບຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດແລະການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖານ.
ກັບຄືນ