ກ່ຽວກັບກຸ່ມບໍລິສັດທາດແດງ

ການສະເໜີກຸ່ມບໍລິສັດຮອງຕາລວມ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ຂອງຮອງຕາ

(ກຸ່ມ)ບໍລິສັດຢາສູບຮອງຕາຈຳກັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ສ້າງຕັ້ງກິດຈະການໃນປີ1956ຢູ່ທີ່ຜະລິດໃບຢາ ຢຸນນານຄືນະຄອນຢູ້ສີ່ມົນທອນຢຸນນານ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດແລະເປີດປະຕູ ຕໍ່ໂລກພາຍນອກເປັນຕົ້ນມາໂຮງງານຜະລິດຢາສູບ ຢູ້ສີ່ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ...

ປະຫວັດການ ພາບຖ່າຍເກົ່າຂອງກຸ່ມບໍລິສັ ດທາດແດງ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຜະລິດຕ ະພັນຢາສູບທີ່ເຄີຍໃຊ້ໃນປະຫ ວັດສາດ ຊື່ສຽງ ແລະ ກຽດຕິຍົດຂອງເຮົາ ເຫດການພົ້ນເດັ່ນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ຄວາມສ່ຽງຈາກການສູບຢາ ການຕິດຢາສູບ ແລະ ການເລີກສູບຢາ ປ້ອງກັນການສູບຢາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນລ່ວງໜ້າ ການຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຕາມສະຖານທີ່ສາທາລະນະ

 
ສວນປຸກວັດຖຸດິບ ຫ້ອງທົດລອງລະດັບຊາດ

ຍີ່ຫໍ້ກຸ່ມບໍລິສັດ

ກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາຈັດພີທີມອບປ້າຍວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງ

ເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພ
 

ຕອນແລງວັນທີ່ 13 ເດືອນ 6, ຢູ່ຫ້ອງຢູ້ຊີຕຶກບໍລິຫານງານ ໄດ້ຈັດພິທີມອບປ້າຍວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນ

ໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພຂຶ້ນຢ່າງຄຶກຄືີ້ນ, ທ່ານຫວັນຢອງ ສະມາຊິກໜ່ວຍພັກຢາສູບ

ຈີນຢູນນານ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ, ເລຂາຄະນະພັກ ແລະ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດຫົງຖາໄດ້ມອບປ້າຍວິສາຫະ

ກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພໃຫ້ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີ, ໂຮງງານຢາສູບຊູສົົນ

ໂຮງງານຢາສູບຕ້າລີ ແລະ ໂຮງງານຢາສູບຈາວທອງພາຍໃນແຂວງກຸ່ມບໍລິສັດຢ່າງເປັນທາງການ.
 

ທ່ານຫວັນຢອງ(ຊ້າຍ)ມອບປ້າຍວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພ

ໃຫ້ສີ່ໂຮງງານພາຍໃນແຂວງກຸ່ມບໍລິສັດ
 

ໄລຍະຍາວນານຜ່ານມາ, ກຸ່ມບໍລິສັດບາກບັ່ນດໍາເນີນວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕໍາແໜ່ງບັນລຸເຖິງມາດຕະ

ຖານ, ວິຊາສະເພາະບັນລຸເຖິງມາດຕະຖານ ແລະ ໜ່ວຍງານບັນລຸເຖິງມາດຕະຖານ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການກໍ່

ສ້າງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ປະຕິບັດລະບອບຄວາມຮັບຜິດຊອບການ

ຜະລິດປອດໄພພະນັກງານທຸກຄົນເປັນຈິງ, ຮັກສາການພັດທະນາໝັ້ນຄົງປອດໄພຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ; ນໍາພາ

ວາງອອກມາດຕະຖານຂະແໜງການ ແລະ ຄູ່ມືຄື: ພາກທີ່ 4 ແບບແຜນເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດ

ປອດໄພວິສາຫະກິດຢາສູບ, ແບບແຜນຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໆປະເມີນລາຄາ, ຄູ່ມືແບ່ງຊັ້ນຄວບ

ຄຸມຄວາມສ່ຽງປອດໄພ ແລະ ກວດກາແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງອຸບັດຕິເຫດວິສາຫະກິດຢາສູບ ແລະ ຄູ່ມືຮຽບຮຽງ

ແບບແຜນຕໍາແໜ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພວິສາຫະກິດຢາສູບຕາມລໍາດັບ; ໄດ້ຜ່ານການ

ກວດກາຮັບຮອງກັບທີ່ຂອງການປະເມີນລາຄາຄືນວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານປີ 2017

ວັນທີ່ 25 ເດືອນ 12 ປີ 2017, ກົມໃຫຍ່ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດອອກແຈ້ງການເລກທີ 20 ປີ

2017, ສີ່ໂຮງງານພາຍໃນແຂງກຸ່ມບໍລິສັດ(ໂຮງງານຢາສູບຢູ້ຊີ ໂຮງງານຢາສູບຊູສົນ ໂຮງງານຢາສູບຕ້າ

ລີ ແລະ ໂຮງງານຢາສູບຈາວທອງ)ທັງໝົດຖືກປະເມີນເປັນວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະ

ຖານການຜະລິດປອດໄພຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ, ໃນບັນຊີລາຍຊື່ 5 ວິສາຫະກິດຢາສູບທີ່ຮັບການ

ປະເມີນເປັນວິສາຫະກິດລະດັບຊັ້ນໜຶ່ງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດປອດໄພນັ້ນ ໄດ້ກວມ 4 ວິສາຫະ

ກິດກຸ່ມບໍລິສັດ.

   ໃນອະນາຄົດ, ສາຂາບໍລິສັດຕ່າງໆຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວິການກໍ່ສ້າງເປັນແບບມາດຕະຖານການຜະລິດ

ປອດໄພ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງທີ່“ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ”ແລະ ມາດ

ຕະການປັບປຸງຕ່າງໆຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນຕອນຜະລິດ ຊຸກຍູ້ລະດັບດ້ານການຄຸ້ມ

ຄອງປອດໄພກຸ່ມບໍລິສັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສະໜອງການຄໍ້າປະກັນປອດໄພ ເພື່ອພັດທະນາໝັ້ນຄົງໄປສູ່ທ່າດີ

ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ.
ຖ່າຍຮູບລະນຶກ
ກັບຄືນ